01 juli 2011

Algemene Beschouwingen CDA Zuid 2011


College, Raadsleden, bewoners van Zuid,

De coalitie heeft voortvarend haar bezuinigingstaak stelling opgepakt. Maar aan het einde van de streep blijkt dat 6,25 miljoen niet gehaald gaat worden. Een trieste mededeling op de allerlaatste pagina van de perspectievennota.
Opmerkelijk is dat voor volgend jaar de bezuinigingen openbare ruimte verminderd worden terwijl die voor welzijn reeds gerealiseerd zijn. Het CDA wil meer balans tussen deze twee domeinen. Zodat de klappen van de bezuinigingen niet onevenredig opgevangen worden door mensen die gebruik mak en van ons welzijnsaanbod.
Maar dan is er is ook een meevaller. En wel een hele forse. De rijksoverheid bezuinigt deze bestuursperiode 9 miljoen minder dan gedacht.
Door al deze voor en tegenvallers wil het CDA graag een aantal spelregels vaststellen hoe in de komende jaren met de begroting om te gaan.
per motie:
·        Eerst achterstanden aanpakken dan pas nieuw beleid
·        Een schuif inboeken als algemene bezuinigingsmaatregel, en vervolgens herverdelen over de domeinen
·        Raad informeren over alle bezuinigingsmaatregelen.
we zijn blij met de toezegging van de wethouder om niet gehaalde bezuinigingen alsnog in hetzelfde programma te realiseren.

Wat is daar het perspectief. Voor 2012 moet een miljoenen besparing gerealiseerd zijn. Zelf in de zomervakantie blijven de wijkopbouworganen in onzekerheid over hun eigen toekomst en die van hun medewerkers. Iets wat de CDA fractie dwarst zit. Daarnaast komen er vele buurthuizen leeg te staan. Wat doen we daar mee? Het CDA roept het college op om private partijen en bewoners te interesseren voor voortzetting gebruik, onder externe financieel degelijke onderbouwing, en met behulp van het stadsdeel. Het CDA roept het college op om de lijn van Phillip Bond te volgen, ideoloog van de Britse PM David Cameron. In zijn boek “Red Tory” geeft hij het initiatief  aan bewoners, die met behulp van semi-commerci�le ondernemingen in onbruik geraakte overheidsgebouwen nieuw leven in te blazen (Quote Bond) “het is alsof de overheid binnenste buiten wordt gekeerd”. Het parool berichtte hier gisteren over. Het CDA roept het college een bedrag vrij te maken om deze overgang mogelijk te maken in de verschillende buurthuizen zoals De Brug. Laat het initiatief van zelfredzame burgers bloeien in lege buurthuizen.

De centrale stad heeft project 1012. Het CDA wil een dergelijk project voor Zuid. Ook in ons stadsdeel zitten waarschijnlijk ook criminogene bedrijven. Middels inzet van de wet Bibob verzoekt het CDA het college om onderzoek te doen maar alle prostitutiebedrijven, coffeeshops en massagesalons in het stadsdeel. Het gaat dan om het nagaan van financi�le transacties met personen/bedrijven met een criminele antecedenten. Nadrukkelijk niet het opkopen van bedrijfsruimte. Dit financiert de criminogene ondernemers, zodat die elders het werk kunnen voortgezetten met voorheen publiek geld. Is het college bereid een dergelijk project op te zetten en de financien in kaart te brengen voor de begrotingsbehandeling in november.

Het CDA is ernstig teleurgesteld over het standpunt van de Tweede Kamer met betrekking tot het onverdoofd ritueel slachten. Diverse religieuze groepen zijn hierdoor gekwetst.
Het CDA maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling en dient daarom de motie ‘’Godsdienstvrijheid en het onverdoofd ritueel slachten’’ in. 

Ouderen.
Stadsdeel Zuid, vooral het voormalige Zuideramstel, telt een relatief groot aantal ouderen.* Het CDA heeft met instemming genoteerd dat het DB deze groep niet vergeet, bijvoorbeeld op het vlak van het wonen. Ouderen moeten optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Zij moeten als vrijwilliger of mantelzorger hun capaciteiten kunnen inzetten ten behoeve van de maatschappij. Zij moeten familie kunnen blijven ontmoeten. Wij herhalen op deze plek eerdere oproepen aan het DB om zich tot het uiterste in te spannen om te bevorderen dat de dichtheid van het OV-net zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.


Beheer versus beleid.
In het licht  van de komende  afschaffing van de stadsdelen , althans de politieke kop daarvan, berijden we als CDA-fractie graag nog een keer een stokpaardje. Dat stokpaardje is het vaststellen dat stadsdeelbesturen er vooral waren en nog even zijn om stadsdeelgeinspireerde accenten te zetten in de sfeer van het beleid. In de sfeer van het beheer  en de organisatie moeten we zoveel mogelijk uniformeren en samenwerken met andere stadsdelen. We stellen vast dat hier de afgelopen jaren goede aanzetten zijn gegeven.

En dan nog 1 keer de financien.
Dit college heeft niet alleen minder uitgegeven. Ook de belastingen gaan omhoog, bv voor onze ondernemers.
tarieven staangeld Albert Cuyp plus 40%, de tarieven zijn al omhoog gegaan voor terrassen en precario en natuurlijk betaald parken in Buitenveldert Zuid per 1 januari.

Dit raakt de ondernemers in Zuid erg hard. In plaats van hulp aan de ondernemers in crisistijd, gaat ook deze groep veel meer betalen. Het CDA hoopt dat er geen ondernemers de zaak moeten sluiten of verplaatsen door dit beleid. Mijn fractie vreest het ergste. De dag dat een ondernemer in Buitenveldert Zuid of marktkoopman het stadsdeel verlaat of failliet gaat, door dit coalitiebeleid zal een zwarte dag zijn voor het stadsdeel. Maar dat is wel het echte perspectief van deze algemene beschouwingen......